Σ.E.A. 'ΤΗΘΥΣ'  

Επιστροφή   Σ.E.A. 'ΤΗΘΥΣ' > Καταδυτική Επικαιρότητα > Καταδυτικά Νέα
Εγγραφή Forum Συχνές Ερωτήσεις Λίστα Μελών Ημερολόγιο Σημείωσε τα forums ως διαβασμένα

Εξελίξεις, νέα και ειδήσεις από το χώρο της κατάδυσης

Απάντηση στο θέμα
 
Εργαλεία Θεμάτων Τρόποι εμφάνισης
  #1  
Παλιά 08-10-13, 12:04
Το avatar του χρήστη Μπλε
Μπλε Μπλε is offline
 
Εγγραφή: 29-01-2007
Περιοχή: Αθήνα
Μηνύματα: 1.479
Ίδρυση Ενάλιων Επισκέψιμων Αρχαιολογικών Χώρων

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧΦ41/176862/94489/11963/5535/13 (ΦΕΚ – 2489 Β/3-10-2013): Ίδρυση Ενάλιων Επισκέψιμων Αρχαιολογικών Χώρων -όροι, προϋποθέσεις λειτουργίας και επιτρεπόμενες δραστηριότητες εντός αυτών, σε θαλάσσιες περιο­χές της Μεθώνης και του κηρυγμένου αρχαιολογι­κού χώρου του κόλπου Ναυαρίνου, Δήμου Πύλου-Νέ-στορος, Περιφέρειας Πελοποννήσου.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 11 του ν. 3409/2005 «Καταδύσεις Αναψυ­χής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 273), όπως η παράγραφος 1 αυτού συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4179/2013 (Α΄ 175) και ισχύει.
β) Του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Του ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιο­τήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α΄ 153), ιδίως το άρθρο 15.
δ) Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί­κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
ε) Του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώ­θηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
στ) Tου π.δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολι­τισμού» (Α΄ 146).
ζ) Tου π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
η) Του π.δ. 118/2013 «Περί της ίδρυσης Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 152).
θ) Του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).

2. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/11228/1865/09-02-2004 Κ.Υ.Α. Υπουργών Γεωργίας, Πολιτισμού και Εμπορικής Ναυτιλίας «Καθορισμός όρων αγκυροβολίας και άσκησης της αλιείας και της υποβρύχιας δραστηρι­ότητας με αναπνευστικές συσκευές κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15, παρ. 2, του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κλη­ρονομιάς» (Β’ 336).

3. Το υπ’ αρ. Φ4/4-4/4799/24-9-2012 έγγραφο της Εφο­ρείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.

4. Το υπ’ αρ. 09/15-3-2013 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης και Κανονισμών Λι­μένων του Υ.Ν.Α.

5. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαι­ολογικού Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκε στην υπ’ αρ. 13/9-4-2013 Συνεδρία του.

6. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η ίδρυση Ενάλιων Επισκέψιμων Αρχαιολο­γικών Χώρων και καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις λειτουργίας και οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες εντός αυτών, σε θαλάσσιες περιοχές της Μεθώνης και του κη­ρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του κόλπου Ναυαρίνου, Δήμου Πύλου-Νέστορος, Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Επισκέψιμοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι
1. Χαρακτηρίζονται ως επισκέψιμοι από το κοινό για τη διενέργεια υποβρύχιας επισκόπησης οι εξής κηρυγμένοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι:
(Α) Ο θαλάσσιος χώρος εντός του κηρυγμένου ενάλιου αρχαιολογικού χώρου του Κόλπου του Ναυαρίνου (υπ’ αρ. 15794/19-12-1961 Υ.Α.) (Β΄ 35), που συμπεριλαμβάνει το ναυάγιο του δεξαμενόπλοιου Irene Serenade (φ: 36˚ 55΄ 95΄΄ Β και λ: 21˚ 40΄ 60΄΄ Α) και ζώνη πλάτους 150 μέτρων περιμετρικά αυτού.
(Β) Ο κηρυγμένος ενάλιος αρχαιολογικός χώρος πλησίον της νήσου Σαπιέντζα στην άκρα Σπίθα, όπως ορίζεται με την υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/28260/1725/30-9-1998 Υ.Α. (Β΄ 1182).
2. Οι ανωτέρω επισκέψιμοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώ­ροι λειτουργούν ως «υποβρύχια μουσεία», κατά την έν­νοια της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3409/2005, όπως ισχύει.
3. Η διαχείρισή τους και η αρμοδιότητα παραχώρησης δικαιωμάτων επ’ αυτών ανήκει στο Υπουργείο Πολιτι­σμού και Αθλητισμού, ύστερα από γνώμη του αρμοδίου Συμβουλίου.


Άρθρο 2

Επιτρεπόμενες δραστηριότητες
1. Στους επισκέψιμους ενάλιους αρχαιολογικούς χώ­ρους του προηγούμενου άρθρου επιτρέπονται: η καθο­δηγούμενη κατάδυση των επισκεπτών για επισκόπηση του βυθού με ή χωρίς τη χρήση αυτόνομων αναπνευ­στικών συσκευών και μέχρι το μέγιστο βάθος των 40 μέτρων, η ερασιτεχνική φωτογράφηση στο πλαίσιο της καθοδηγούμενης κατάδυσης, η επισκόπηση του βυθού με σκάφη διαφανούς πυθμένα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, κα­θώς και η πάσης φύσεως επιστημονική έρευνα για την οποία απαιτείται απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από γνώμη του αρμοδίου Συμ­βουλίου.
2. Η εποπτεία των επισκέψεων στους παραπάνω ενά­λιους αρχαιολογικούς χώρους περιλαμβανομένης και της συνοδείας από δύτες φύλακες αρχαιοτήτων ή δύτες αρχαιολόγους, στο πλαίσιο της καθοδηγούμενης κατά­δυσης, ανήκει στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.


Άρθρο 3

Προϋποθέσεις καθοδηγούμενης κατάδυσης
1. Οι περιηγήσεις υποβρύχιας επισκόπησης στους επι­σκέψιμους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους θα γίνονται από και προς προεπιλεγμένα και κατάλληλα προστα­τευμένα χερσαία σημεία απόπλου και κατάπλου, όπου θα υπάρχει φυλάκιο στέγασης ελεγκτικού προσωπικού. Το εν λόγω προσωπικό στο πλαίσιο των αρμοδιοτή­των του, τόσο κατά την προσέλευση όσο και κατά την επιστροφή των επισκεπτών από την περιήγηση στους επισκέψιμους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους, δύναται να προβαίνει σε έλεγχο σε οποιονδήποτε επισκέπτη ή στον εξοπλισμό και τις τυχόν αποσκευές αυτού.
2. Κατά τη διενέργεια των περιηγήσεων απαγορεύεται τα σκάφη μεταφοράς των επισκεπτών να προσεγγίζουν άλλο χερσαίο σημείο, πλην του φυλασσόμενου σημείου απόπλου και κατάπλου.
3. Η καθοδηγούμενη κατάδυση των επισκεπτών στους ανωτέρω ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους διενεργείται από παροχείς καταδυτικών υπηρεσιών οργανωμένης-καθοδηγούμενης κατάδυσης, με τη συνοδεία δυτών φυ­λάκων αρχαιοτήτων ή δυτών αρχαιολόγων, που έχουν τύχει του ελέγχου και της πιστοποίησης της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία, και δεν έχουν καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα ή για το αδίκημα της αρχαιοκαπηλίας.


Άρθρο 4

Μη επιτρεπόμενες δραστηριότητες. Εξαιρέσεις
Στους επισκέψιμους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους του άρθρου 1 της παρούσας δεν επιτρέπεται:
α. Οποιαδήποτε επέμβαση στον πυθμένα και στα εκεί υπάρχοντα εν γένει αντικείμενα, καθώς και η απομάκρυν­ση οποιουδήποτε αντικειμένου. Αντίθετα, είναι δυνατή η σήμανση και διευθέτηση των υποβρύχιων διαδρομών προς ανάδειξη των υποβρύχιων αξιοθέατων, η πόντιση ναύδετων πρόσδεσης των εντός των επισκέψιμων ενά­λιων χώρων νόμιμα εισερχόμενων σκαφών και η πόντιση οριοδεικτικών σημαντήρων ή φωτοσημαντήρων, υπό την έγκριση και την επίβλεψη της Εφορείας Εναλίων Αρχαιο­τήτων, καθώς και την έγκριση των λοιπών συναρμόδιων Υπηρεσιών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
β. Οποιαδήποτε μορφή αλιείας ή άλλης υποβρύχι­ας δραστηριότητας, όπως προβλέπεται στην υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/11228/1865/9-2-2004 Κ.Υ.Α. (Β΄ 336), πλην των αναφερομένων στο άρθρο 2 παρ. 1 και στην περίπτωση α΄ του παρόντος άρθρου, των επισκέ­ψεων υποβρύχιας επισκόπησης και της επιστημονικής έρευνας, ενώ κατά τη διάρκεια υποβρύχιας ανασκαφι­κής έρευνας θα διακόπτεται προσωρινά η δυνατότητα επίσκεψης των συγκεκριμένων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων.
γ. Η αγκυροβολία, πλην της πρόσδεσης σε μόνιμα ναύδετα, που θα είναι τοποθετημένα σε συγκεκριμένα σημεία των καταδυτικών διαδρομών.


Άρθρο 5

Παραβάσεις
Οι παραβάτες της παρούσας πληρούν την αντικειμενι­κή υπόσταση και τιμωρούνται, σύμφωνα με τα προβλε­πόμενα στο άρθρο 66 του ν. 3028/2002. Επιβάλλονται, επίσης, σ’ αυτούς και οι κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ. 187/1973).


Άρθρο 6

Δυνατότητα κατάρτισης προγραμματικών συμβάσεων πολιτισμικής ανάπτυξης
Το δικαίωμα για την, εντός των επισκέψιμων ενάλι­ων αρχαιολογικών χώρων του άρθρου 1 της παρούσας, εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης, καθώς και τα ζητήματα οργάνωσης, διαχείρισης, επίβλεψης και εκμετάλλευσης των επιτρεπόμενων στους χώρους αυτούς δραστηριοτήτων και οποιαδήποτε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, κατ’ εφαρμογή των ρυθμίσεων των προηγούμενων άρθρων, είναι δυνατόν να αποτελούν αντικείμενο προγραμματικών συμβάσεων πολιτισμικής ανάπτυξης κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και της παρ. 1 του άρθρου 11 ν. 3409/2005, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4179/2013 (Α΄ 175).


Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2013
__________________
The sea needs a break, NOT a break into! Put an END in OVERFISHING!
Απάντηση με παράθεση
  #2  
Παλιά 10-10-13, 09:27
Το avatar του χρήστη DHMHTRHS
DHMHTRHS DHMHTRHS is offline
Μέλος του Συλλόγου ΤΗΘΥΣ
 
Εγγραφή: 12-06-2007
Περιοχή: Αθήνα
Μηνύματα: 2.427
Απάντηση: Ίδρυση Ενάλιων Επισκέψιμων Αρχαιολογικών Χώρων

ΦΕΚ – 2489 Β/3-10-2013
  • Ίδρυση Ενάλιων Επισκέψιμων Αρχαιολογικών Χώρων − όροι, προϋποθέσεις λειτουργίας και επιτρεπόμενες δραστηριότητες εντός αυτών, σε θαλάσσιες περιοχές της Μεθώνης και του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του κόλπου Ναυαρίνου, Δήμου Πύλου−Νέστορος, Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Συνημένες Εικόνες
Τύπος Αρχείου: pdf ΦΕΚ2489 Β 3-10-2013.pdf (144,9 KB, 21 εμφανίσεις)
__________________
Δώσε στη ζωή σου κάτι όχι τη ζωή σου για κάτι.
Απάντηση με παράθεση
  #3  
Παλιά 20-01-14, 14:53
Το avatar του χρήστη ΚΑΡΕΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΡΕΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΕΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ is offline
Μέλος ΔΣ Άλλων Συλλόγων
 
Εγγραφή: 13-05-2007
Μηνύματα: 680
Απάντηση: Ίδρυση Ενάλιων Επισκέψιμων Αρχαιολογικών Χώρων

Μεγαλεία λέει ο ΑΝΤ1 και οι αρχαιολόγοι....
http://www.antenna.gr/webtv/watch?ci...h_mi_tgs0_e%3d

Ακούμε συνέχεια για το πάρκο της Μεθώνης... Δεν το κρύβω, το ψάχνω χρόνια για να είμαστε οι πρώτοι (με το Σύλλογο Αυτοδυτών Αχαίας ) που θα "μπουκάρουμε" στο πάρκο και έχω κάνει ήδη ενέργειες (και επίσημες...) αλλά μέχρι τώρα έχουμε φάει πόρτα....
Αλλά ένα πουλάκι μου είπε ότι αν δείτε και φέτος Πάρκα... σφυρίξτε μου κλέφτικα....
Απάντηση με παράθεση
  #4  
Παλιά 23-01-14, 09:26
georgep5180 georgep5180 is offline
 
Εγγραφή: 01-10-2008
Μηνύματα: 28
Απάντηση: Ίδρυση Ενάλιων Επισκέψιμων Αρχαιολογικών Χώρων

Σημαντικο....Δημιουργειται και παρκο στην Γυαρο .
Σε διαδικασια μεσω ΕΣΠΑ με την συνδρομη του WWF γινονται καταχωρησεις και ερευνα και καταγραφη του περιβαλλον χωρου.
Μελοντικα θα χρειαστει βοηθεια εθελοντων....
Ακουτε κυριε Ευθυμίου
Ευελπιστω να μπορέσει το Τηθυς να βοηθησει σε αυτην την προσπαθεια.
Απάντηση με παράθεση
  #5  
Παλιά 23-01-14, 09:44
Το avatar του χρήστη kristalia
kristalia kristalia is offline
Μέλος του Συλλόγου ΤΗΘΥΣ
 
Εγγραφή: 04-06-2007
Περιοχή: ΓΛΥΦΑΔΑ
Μηνύματα: 3.510
Απάντηση: Ίδρυση Ενάλιων Επισκέψιμων Αρχαιολογικών Χώρων

Κάτι είχαμε κάνει και παλιότερα για την Γυάρο εδώ !!!
__________________
Δήμητρα (kristalia) Δημητροπούλου (DiViDi)
Απάντηση με παράθεση
  #6  
Παλιά 23-01-14, 09:47
Το avatar του χρήστη ΚΑΡΕΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΡΕΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΕΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ is offline
Μέλος ΔΣ Άλλων Συλλόγων
 
Εγγραφή: 13-05-2007
Μηνύματα: 680
Απάντηση: Ίδρυση Ενάλιων Επισκέψιμων Αρχαιολογικών Χώρων

Παράθεση:
Αρχικό μήνυμα απο georgep5180 Εμφάνιση μηνυμάτων
Σημαντικο....Δημιουργειται και παρκο στην Γυαρο .
Δέν μου κάνει καθόλου εντύπωση, και πάρκο, και διακοπές... μια χαρά....
Θα κατέβω και εγώ αρκεί να έχει free WI-FI!
Απάντηση με παράθεση
  #7  
Παλιά 12-07-14, 08:11
Το avatar του χρήστη ΚΑΡΕΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΡΕΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΕΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ is offline
Μέλος ΔΣ Άλλων Συλλόγων
 
Εγγραφή: 13-05-2007
Μηνύματα: 680
Απάντηση: Ίδρυση Ενάλιων Επισκέψιμων Αρχαιολογικών Χώρων

Παράθεση:
Αρχικό μήνυμα απο Μπλε Εμφάνιση μηνυμάτων
Άρθρο 1

Επισκέψιμοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι
1. Χαρακτηρίζονται ως επισκέψιμοι από το κοινό για τη διενέργεια υποβρύχιας επισκόπησης οι εξής κηρυγμένοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι:
(Α) Ο θαλάσσιος χώρος εντός του κηρυγμένου ενάλιου αρχαιολογικού χώρου του Κόλπου του Ναυαρίνου (υπ’ αρ. 15794/19-12-1961 Υ.Α.) (Β΄ 35), που συμπεριλαμβάνει το ναυάγιο του δεξαμενόπλοιου Irene Serenade (φ: 36˚ 55΄ 95΄΄ Β και λ: 21˚ 40΄ 60΄΄ Α) και ζώνη πλάτους 150 μέτρων περιμετρικά αυτού.
(Β) Ο κηρυγμένος ενάλιος αρχαιολογικός χώρος πλησίον της νήσου Σαπιέντζα στην άκρα Σπίθα, όπως ορίζεται με την υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/28260/1725/30-9-1998 Υ.Α. (Β΄ 1182).
2. Οι ανωτέρω επισκέψιμοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώ­ροι λειτουργούν ως «υποβρύχια μουσεία», κατά την έν­νοια της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3409/2005, όπως ισχύει.
3. Η διαχείρισή τους και η αρμοδιότητα παραχώρησης δικαιωμάτων επ’ αυτών ανήκει στο Υπουργείο Πολιτι­σμού και Αθλητισμού, ύστερα από γνώμη του αρμοδίου Συμβουλίου.
Επισκεύτηκα και εγώ λοιπόν την Πύλο με τον πρόεδρο του Συλλόγου αυτοδυτών Αχαίας (sic!) τον Κώστα τον Μηλιώνη και τον Ταμία !!!!!!! τον Σωτήρη τον Μανουδάκη για να καταδυθούμε στο ναυάγιο του φορτηγού Εύελπις κοντά στην ξέρα της βαρέλας και μάθαμε τα παρακάτω ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ σχετικά με τον πολυδιαφημιζόμενο (αυτόν που κάθε χρόνο ανοίγει τα τελευταία 5 χρόνια...) χώρο, του δεξαμενόπλοιου Irene Serenade στον κόλπο του Ναυαρίνου.....


1. To ναυάγιο δεν έχει γέφυρα, έχει κοπεί -και φυσικό είναι ... αναρωτιέμαι πως δεν το είχα σκεφτεί..... όταν το κατάστρωμα είναι στα 20 μ. η γέφυρά του θα έφτανε σχεδόν στην επιφάνεια.... Φαντάζομαι ο ορατός κίνδυνος για νέο ατύχημα οδήγησε στο "κόψιμο" της γέφυρας...
Αυτό σημαίνει ότι απομένει πλέον στο βυθό το επίπεδο κατάστρωμα ενός τεράστιου τάνκερ .....αλλά φαντάζομαι δεν είναι δυνατόν να παιχτεί ποδόσφαιρο υποβρυχίως....
2. Η πλώρη - ένα άλλο εν δυνάμει ενδιαφέρον μέρος του πλοίου- έχει διαλύσει από την έκρηξη....
3. Η ορατότητα.....είναι συνήθως χάλια έως πολύ χάλια σύμφωνα με μαρτυρίες των ντόπιων....


Έφτασα να αναρωτηθώ αν πράγματι τα γνωρίζει αυτά η Εναλίων και αν τα γνωρίζει αν πράγματι σκοπεύει να συνεχίσει το προτζεκτ και να ανοίξει το πάρκο ή απλά μας κοροιδεύουν όλους ψιλό γαζί....

Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΚΑΡΕΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ : 12-07-14 στις 10:28.
Απάντηση με παράθεση
Απάντηση στο θέμα


Εργαλεία Θεμάτων
Τρόποι εμφάνισης

Δικαιώματα - Επιλογές
Δεν Μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
Δεν Μπορείτε να απαντήσετε
Δεν Μπορείτε να ανεβάσετε συνημμένα αρχεία
Δεν Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας

vB code είναι σε λειτουργία
Τα Smilies είναι σε λειτουργία
Ο κώδικας [IMG] είναι σε λειτουργία
Ο κώδικας HTML είναι εκτός λειτουργίας
Forum Jump


Όλες οι ώρες είναι GMT +2. Η ώρα τώρα είναι 12:14.


Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.