Σ.E.A. 'ΤΗΘΥΣ'  

Επιστροφή   Σ.E.A. 'ΤΗΘΥΣ' > Σχετικά με την Αυτόνομη Κατάδυση > Νομοθεσία
Εγγραφή Forum Συχνές Ερωτήσεις Λίστα Μελών Ημερολόγιο Σημείωσε τα forums ως διαβασμένα

Νομικά Θέματα

Απάντηση στο θέμα
 
Εργαλεία Θεμάτων Τρόποι εμφάνισης
  #1  
Παλιά 24-03-16, 23:25
Το avatar του χρήστη DHMHTRHS
DHMHTRHS DHMHTRHS is offline
Μέλος του Συλλόγου ΤΗΘΥΣ
 
Εγγραφή: 12-06-2007
Περιοχή: Αθήνα
Μηνύματα: 2.435
Ιδρυση Ενάλιων Επισκέψιμων Αρχαιολογικών Χώρων 2655/2015

Εκτυπώθηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο ο 2655/2015 που ανάμεσα στα άλλα νομοθετήματα έχει και κάτι που μας ενδιαφέρει, έτσι :

Θεματικές Διαδρομές Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς : Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ίδρυση Ενάλιων Επισκέψιμων Αρχαιολογικών Χώρων Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ17/344762/203211/16908/4712 – ΦΕΚ B 2655 – 09.12.2015 Ίδρυση Ενάλιων Επισκέψιμων Αρχαιολογικών Χώρων – Όροι, προϋποθέσεις λειτουργίας και επιτρεπόμενες δραστηριότητες εντός αυτών, σε θαλάσσιες περιοχές της Λαυρεωτικής − Μακρονήσου, Π.Ε. Αττικής.

Παράθεση:
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ −ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Του άρθρου 11 του Ν. 3409/2005 «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 273/Α΄/4−11−2005), όπωςη παράγραφος 1 αυτού συμπληρώθηκε με παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α΄/8−8−2013) και ισχύει.
β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση καιΚυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α΄/26−07−1985), που συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α΄/10−9−1992) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α΄/14−3−1997).
γ) Του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α΄/28−06−2002), «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
δ) Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010).
ε) Του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102/Α΄/29−4−2013), όπως ισχύει.
στ) Του Ν. 3378/2005 (ΦΕΚ 203/Α΄/19−8−2005) «Κύρωσητης Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς (αναθεωρημένη)».
ζ) Του Π. δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−05) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
η) Του Ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35/Α΄/4−3−2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
θ) Του Π.δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α΄/28−08−2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα άρ. 31 και 39 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄/31−10−2014).
ι) Του Π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 170/Α΄/28−8−2014).
ια) Του Π. δ/τος 70/2015 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/22−9−2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ... Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Βιομηχανίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
ιβ) Του Π. δ/τος 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23−9−2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/11228/1865/09.02.2004 κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Γεωργίας, Πολιτισμού και Εμπορικής Ναυτιλίας «Καθορισμός όρων αγκυροβολιάς και άσκησης της αλιείας και της υποβρύχιας δραστηριότητας με αναπνευστικές συσκευές κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15, παρ. 2, του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 336/Β΄/11−2−2004).
3. Την υπ’ αρ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ17/249071/146515/12446/3591/15−09−2015 υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 2069/Β΄/2015) «Κήρυξη − οριοθέτηση ενάλιων αρχαιολογικών χώρων στη θαλάσσια περιοχή του Νότιου Ευβοϊκού κόλπου».
4. Το υπ’ αρ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΕΕΑ/248311/146037/4629/11−09−2015 έγγραφο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.
5. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπως αυτή διατυπώθηκε στην υπ’ αρ. 26/16−09−2015 Συνεδρία του.
6. Το υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/ΤΤΦΚ/343317/30914/2822/386/4−12−2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων.
7. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η ίδρυση Ενάλιων Επισκέψιμων Αρχαιολογικών Χώρων και καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις λειτουργίας και οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες εντός αυτών, σε θαλάσσιες περιοχές της Λαυρεωτικής − Μακρονήσου, Π.Ε. Αττικής, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Επισκέψιμοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι
1. Χαρακτηρίζονται ως επισκέψιμοι από το κοινό για τη διενέργεια υποβρύχιας επισκόπησης οι εξής κηρυγμένοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι:
(Α) Ο κηρυγμένος, σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ17/249071/ 146515/12446/3591/15−09−2015 υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 2069/Β΄/2015), ενάλιος αρχαιολογικός χώρος στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Βαθύ Αυλάκι.
(Β) Ο κηρυγμένος, σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ17/249071/ 146515/12446/3591/ 15−09−2015 υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 2069/Β΄/2015), ενάλιος αρχαιολογικός χώρος στη θαλάσσια περιοχή του ακρωτηρίου Κέντρον, στη νήσο Μακρόνησο.
(Γ) Ο κηρυγμένος, σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ17/249071/ 146515/12446/3591/15−09−2015 υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 2069/Β΄/2015), ενάλιος αρχαιολογικός χώρος στη θαλάσσια περιοχή πέριξ του υφάλου Τρυπητής, στη νήσο Μακρόνησο, σε ακτίνα 0,4 ν.μ. και με λήψη προστατευτικών μέτρων.
(Δ) Ο κηρυγμένος, σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ17/249071/ 146515/12446/3591/ 15−09−2015 υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 2069/Β΄/2015), ενάλιος αρχαιολογικός χώρος στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Γαϊδουρόμανδρας Λαυρίου.
(Ε) Ο κηρυγμένος, σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ17/249071/ 146515/12446/3591/ 15−09−2015 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2069/Β΄/2015), ενάλιος αρχαιολογικός χώρος στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Τουρκολίμανο Δασκαλειού Κερατέας.
(Ζ) Τα τμήματα Α΄ και Β΄ του κηρυγμένου, σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ17/249071/146515/12446/3591/15−09−2015 υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 2069/Β΄/2015), ενάλιου αρχαιολογικού χώρου στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Τουρκολίμανο Θορικού, στον Νότιο Ευβοϊκό, τα οποία ορίζονται από τις πολυγωνικές γραμμές που διέρχονται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, ακτογραμμή, 1 και 6, 7, 8, 9, ακτογραμμή, 6, αντίστοιχα, όπως αυτές σημειώνονται στο απόσπασμα φύλλου χάρτου Γ.Υ.Σ. 6478/4 (ΠΛΑΚΑ) κλίμακας 1:5.000, που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.__
2. Οι ανωτέρω επισκέψιμοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι λειτουργούν ως «υποβρύχια μουσεία», κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν. 3409/2005,όπως ισχύει.
3. Η διαχείριση τους και η αρμοδιότητα παραχώρησης δικαιωμάτων επ’ αυτών ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από γνώμη του αρμοδίου Συμβουλίου.

Άρθρο 2
Επιτρεπόμενες δραστηριότητες
1. Στους επισκέψιμους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους του προηγούμενου άρθρου επιτρέπονται: η καθοδηγούμενη κατάδυση των επισκεπτών για επισκόπηση του βυθού με ή χωρίς τη χρήση αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών και μέχρι το μέγιστο βάθος των 46 μέτρων, η ερασιτεχνική φωτογράφηση στο πλαίσιο της καθοδηγούμενης κατάδυσης, η επισκόπηση του βυθού με σκάφη διαφανούς πυθμένα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και η πάσης φύσεως αρχαιολογική έρευνα/εργασία συντήρησης, για την οποία απαιτείται απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από γνώμη του αρμοδίου Συμβουλίου.
2. Η εποπτεία των επισκέψεων στους παραπάνω ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους περιλαμβανομένης και της συνοδείας από δύτες φύλακες αρχαιοτήτων ή δύτες αρχαιολόγους, στο πλαίσιο της καθοδηγούμενης κατάδυσης, ανήκει στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις καθοδηγούμενης κατάδυσης
1. Οι περιηγήσεις υποβρύχιας επισκόπησης στους επισκέψιμους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους θα γίνονται από και προς προεπιλεγμένα και κατάλληλα προστατευμένα χερσαία σημεία απόπλου και κατάπλου, όπου θα υπάρχει φυλάκιο στέγασης ελεγκτικού προσωπικού. Το εν λόγω προσωπικό στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, τόσο κατά την προσέλευση όσο και κατά την επιστροφή των επισκεπτών από την περιήγηση στους επισκέψιμους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους, θα προβαίνει σε έλεγχο σε οποιονδήποτε επισκέπτη ή στον εξοπλισμό και τις τυχόν αποσκευές αυτού.
2. Κατά τη διενέργεια των περιηγήσεων απαγορεύεται τα σκάφη μεταφοράς των επισκεπτών να προσεγγίζουν άλλο χερσαίο σημείο, πλην του φυλασσόμενου σημείου απόπλου και κατάπλου.
3. Η καθοδηγούμενη κατάδυση των επισκεπτών στους ανωτέρω ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους διενεργείται από παροχείς καταδυτικών υπηρεσιών οργανωμένης καθοδηγούμενης κατάδυσης, με τη συνοδεία δυτών φυλάκων αρχαιοτήτων ή δυτών αρχαιολόγων, που έχουν τύχει του ελέγχου και της πιστοποίησης της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία, και δεν έχουν καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα ή για το αδίκημα της αρχαιοκαπηλίας.

Άρθρο 4
Μη επιτρεπόμενες δραστηριότητες. Εξαιρέσεις.
Στους επισκέψιμους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους του άρθρου 1 της παρούσας δεν επιτρέπεται:
α. Οποιαδήποτε επέμβαση στον πυθμένα και στα εκεί υπάρχοντα εν γένει αντικείμενα, καθώς και η απομάκρυνση οποιουδήποτε αντικειμένου. Αντίθετα, είναι δυνατή η σήμανση και διευθέτηση των υποβρύχιων διαδρομών προς ανάδειξη των υποβρύχιων αξιοθέατων, η πόντιση ναύδετων πρόσδεσης των εντός των επισκέψιμων ενάλιων χώρων νόμιμα εισερχόμενων σκαφών και η πόντιση οριοδεικτικών σημαντήρων ή φωτοσημαντήρων, υπό την έγκριση και την επίβλεψη της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, καθώς και την έγκριση των λοιπών συναρμόδιων Υπηρεσιών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
β. Οποιαδήποτε μορφή αλιείας ή άλλης υποβρύχιας δραστηριότητας, όπως προβλέπεται στην υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ41/11228/ 1865/9.2.2004 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄/336), πλην των αναφερομένων στο άρθρο 2 παρ. 1 και στην περίπτωση (α) του παρόντος άρθρου, των επισκέψεων υποβρύχιας επισκόπησης και της επιστημονικής έρευνας, ενώ κατά τη διάρκεια υποβρύχιας ανασκαφικής έρευνας θα διακόπτεται προσωρινά η δυνατότητα επίσκεψης των συγκεκριμένων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων.
γ. Η αγκυροβολιά, πλην της πρόσδεσης σε μόνιμα ναύδετα, που θα είναι τοποθετημένα σε συγκεκριμένα σημεία των καταδυτικών διαδρομών.

Άρθρο 5
Παραβάσεις
Οι παραβάτες της παρούσας πληρούν την αντικειμενική υπόσταση και τιμωρούνται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 66 του Ν. 3028/2002. Επιβάλλονται, επίσης, σ’ αυτούς και οι κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (Ν.δ. 187/1973).

Άρθρο 6
Δυνατότητα κατάρτισης προγραμματικών συμβάσεων πολιτισμικής ανάπτυξης
Το δικαίωμα για την, εντός των επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων του άρθρου 1 της παρούσας, εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης, καθώς και τα ζητήματα οργάνωσης, διαχείρισης, επίβλεψης και εκμετάλλευσης των επιτρεπόμενων στους χώρους αυτούς δραστηριοτήτων και οποιαδήποτε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, κατ’ εφαρμογή των ρυθμίσεων των προηγούμενων άρθρων, είναι δυνατόν να αποτελούν αντικείμενο προγραμματικών συμβάσεων πολιτισμικής ανάπτυξης κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (Α΄/87) και της παρ. 1 του άρθρου 11 Ν. 3409/2005, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4179/2013 (Α΄/175)
...
__________________
Δώσε στη ζωή σου κάτι όχι τη ζωή σου για κάτι.
Απάντηση με παράθεση
  #2  
Παλιά 27-03-16, 11:40
Το avatar του χρήστη JoSpy
JoSpy JoSpy is offline
 
Εγγραφή: 12-02-2009
Περιοχή: Mannheim, DE
Μηνύματα: 66
Απάντηση: Ιδρυση Ενάλιων Επισκέψιμων Αρχαιολογικών Χώρων 2655/2015

Για να το καταλαβω: ενα σημειο οπως ο υφαλος της Τρυπητης, γνωστος σε πολλους, σχετικα ευκολα προσβασιμος απο καταδυτικα και απο ιδιωτες με μικρο σκαφος, ειναι τωρα μονο προσβασιμος ΜΟΝΟ με καταδυτικο ΚΑΙ με συνοδεια της εναλιων;;;; Και ποσο καιρο πριν πρεπει να πουμε στην Εναλιων οτι θα κανουμε καταδυση εκει; Και τι σοι αρχαιολικος χωρος ειναι με το APOLONIA και το PORTUGAL;

__________________
Γιώργος
Απάντηση με παράθεση
  #3  
Παλιά 27-03-16, 15:49
Skipper Skipper is offline
Μέλος του Συλλόγου ΤΗΘΥΣ
 
Εγγραφή: 11-07-2007
Μηνύματα: 217
Απάντηση: Ιδρυση Ενάλιων Επισκέψιμων Αρχαιολογικών Χώρων 2655/2015

Παράθεση:
Αρχικό μήνυμα απο JoSpy Εμφάνιση μηνυμάτων
Και τι σοι αρχαιολικος χωρος ειναι με το APOLONIA και το PORTUGAL;
Δεν πρόκειται για τα 2 ναυάγια. Υπάρχουν και εξαιρετικά αρχαιολογικά ευρήματα - ευτυχώς ακόμη εκεί.
__________________
Not Today
Απάντηση με παράθεση
Απάντηση στο θέμα


Εργαλεία Θεμάτων
Τρόποι εμφάνισης

Δικαιώματα - Επιλογές
Δεν Μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
Δεν Μπορείτε να απαντήσετε
Δεν Μπορείτε να ανεβάσετε συνημμένα αρχεία
Δεν Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας

vB code είναι σε λειτουργία
Τα Smilies είναι σε λειτουργία
Ο κώδικας [IMG] είναι σε λειτουργία
Ο κώδικας HTML είναι εκτός λειτουργίας
Forum Jump


Όλες οι ώρες είναι GMT +2. Η ώρα τώρα είναι 08:24.


Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.