Σ.E.A. 'ΤΗΘΥΣ'  

Επιστροφή   Σ.E.A. 'ΤΗΘΥΣ' > Σχετικά με την Αυτόνομη Κατάδυση > Νομοθεσία
Εγγραφή Forum Συχνές Ερωτήσεις Λίστα Μελών Ημερολόγιο Σημείωσε τα forums ως διαβασμένα

Νομικά Θέματα

Απάντηση στο θέμα
 
Εργαλεία Θεμάτων Τρόποι εμφάνισης
  #1  
Παλιά 10-05-23, 15:04
Το avatar του χρήστη DHMHTRHS
DHMHTRHS DHMHTRHS is offline
Μέλος του Συλλόγου ΤΗΘΥΣ
 
Εγγραφή: 12-06-2007
Περιοχή: Αθήνα
Μηνύματα: 2.435
ΟΡΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΝΤΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ, ΝΑΥΑΓΙΩΝ, ΠΛΩΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΩΝ Η΄ ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ κ.λ.π

.Όροι και διαδικασία πόντισης πλοίων, ναυαγίων,
πλωτών ναυπηγημάτων ή άλλων τεχνητών κατα-
φυγίων ιχθύων για την ανάπτυξη του κλάδου των
καταδύσεων αναψυχής.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ -
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ -
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 41 του ν. 3153/2003 «Ναυτική επαγ-
γελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση και
ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου
Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α’ 153),
β) του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμ-
ματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή
Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες δι
γ) του ν. 3409/2005 «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες
διατάξεις» (Α’ 273), και ιδίως το άρθρου 13 αυτού,
δ) του ν. 4688/2020 «Ειδικές μορφές τουρισμού, δια-
τάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»
(Α’ 101) και συγκεκριμένα του άρθρου 8.
ε) του ν. 2881/2001 «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυ-
αγίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 16),
στ) του ν. 4858/2001 «Κύρωση Κώδικα Νομοθεσίας για
την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτι-
στικής κληρονομιάς» (Α’ 220),
ζ) της υπ’ αρ. οικ. 170545/2013 απόφασης του Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
και Ναυτιλίας και Αιγαίου «Πρότυπες Περιβαλλοντικές
Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της κα-
τηγορίας Β’ της 3ης Ομάδας “Λιμενικά έργα” του παραρ-
τήματος III της υπ’ αρ. 1958/2012 υπουργικής απόφασης
(Β’ 21), όπως εκάστοτε ισχύει» (Β’ 2425),
η) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133),
θ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο
διαδίκτυο ‘‘Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις»
(Α’ 112), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ι) του άρθρο 51 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις»
(Α’ 102),
ια) του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουρ-
γείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων
Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 35),
ιβ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
ιγ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
ιδ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
ιε) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
ιστ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ιζ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
ιη) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανα-
σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με-
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»,
ιθ) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α’ 7),
κ) του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138),
κα) του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας (Υ.ΠΕ.Ν.)» (Α’ 160) και ιδίως το
άρθρο 47 αυτού,
κβ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),
κγ) την πρόταση της Γενικής Γραμματείας Λιμένων,
Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
2. Το υπ’ αρ. 2811.8/12599/2023/17.02.2023 εισηγητι-
κό σημείωμα ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ, σύμφωνα με το οποίο δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση, εξειδικεύεται η διαδικασία
πόντισης πλοίων, ναυαγίων, πλωτών ναυπηγημάτων, τε-
χνητών καταφυγίων ιχθύων, για τη βελτίωση της υποθα-
λάσσιας χλωρίδας και πανίδας, με αποκλειστικό σκοπό
τη δημιουργία πυρήνα υποθαλάσσιας ζωής, την εκπαί-
δευση αυτοδυτών, την οργανωμένη καθοδηγούμενη κα-
τάδυση, την εν γένει βελτίωση της ελκυστικότητας του
υποβρύχιου τοπίου για την ανάπτυξη του κλάδου των
καταδύσεων αναψυχής και των περιηγήσεων επιφανείας.
Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής
Η παρούσα εφαρμόζεται στη θάλασσα, στον πυθμένα
της θάλασσας και στις θαλάσσιες ζώνες λιμένα της ελ-
ληνικής επικράτειας.
Άρθρο 3
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, νοούνται:
«Αιτών την πόντιση»: Τα νομικά πρόσωπα τα οριζόμενα
στις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3153/2003.
«Ναυάγιο»: το αποτέλεσμα της διαδικασίας τεχνη
τής πόντισης πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων που
περιγράφεται στην παρούσα, συμπεριλαμβανομένων
των ναυαγίων και των επικίνδυνων και επιβλαβών πλοί-
ων που υπάγονται στις ρυθμίσεις των διατάξεων του
ν. 2881/2001.
«Τεχνητό καταφύγιο ιχθύων»: το αποτέλεσμα πόντισης
σταθερών δομών με στόχο τη δημιουργία υποθαλάσσι-
ου τεχνητού ανάγλυφου για τη φιλοξενία και αύξηση της
ποικιλότητας διαφόρων ειδών ιχθύων.
Άρθρο 4
Πόντιση
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τις περιοχές
απόλυτης περιβαλλοντικής και πολιτιστικής προστασίας
των ν. 1650/1986 (Α’ 160) και ν. 4858/2021 (Α’ 220), επι-
τρέπεται η πόντιση πλοίων, ναυαγίων, πλωτών ναυπη-
γημάτων ή άλλων τεχνητών καταφυγίων ιχθύων, χωρίς
την καταβολή ανταλλάγματος.
2. Δεν επιτρέπεται η πόντιση σε θέσεις που κωλύεται
η ελεύθερη ναυσιπλοΐα και γενικά η χρήση του θαλάσ-
σιου χώρου ή σε ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους ή σε
χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.
3. Η υλοποίηση και επίτευξη των σκοπών του άρθρου 1
της παρούσας, διαζευκτικά ή σωρευτικά, δε θα πρέπει να
έχει ως αποτέλεσμα τη ρύπανση ή την καθ’οιονδήποτε
τρόπο υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και
σε περίπτωση περισσότερων του ενός σκοπών, η εκπλή-
ρωση του ενός δε θα πρέπει να ματαιώνει την επίτευξη
των λοιπών.
4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις παρ. 4, 5
και 6 του άρθρου 8 του ν. 4688/2020.
Άρθρο 5
Διαδικασία έκδοσης απόφασης πόντισης
1. Για την πόντιση εκδίδεται απόφαση των Υπουργών
Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ύστερα
από σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών -
Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών
Περιουσιών.
2. Για την έκδοση απόφασης, ο αιτών την πόντιση
υποβάλει σχετικό αίτημα στη Διεύθυνση Ναυτιλιακών
Επενδύσεων και Θαλάσσιου Τουρισμού της Γενικής Γραμ-
ματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών
Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής σε έντυπη καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή
συνοδευόμενο από τον φάκελο των δικαιολογητικών
του άρθρου 6.
3. Ο ηλεκτρονικός φάκελος του αιτήματος διαβιβά-
ζεται από τη Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων και
Θαλάσσιου Τουρισμού ταυτόχρονα:
α) Στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου Λιμενικού
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για θέματα ασφαλείας
ναυσιπλοΐας, προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος και
ελέγχου αλιείας,
β) στην Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυ-
τικού,
γ) στην Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού,
δ) στη Γενική Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
ε) στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και
Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών
προκειμένου να γνωμοδοτήσουν για την αιτούμενη πό-
ντιση σε ό,τι αφορά κυρίως την εξασφάλιση ότι η αιτού-
μενη πόντιση βρίσκεται σε περιοχές εκτός πλεύσιμων
διαύλων, εκτός περιοχών ποντισμένων υποθαλάσσιων
καλωδίων και αγωγών, εκτός περιοχών θέσης αγκυρο-
βολίας σκαφών, ότι δεν παρεμποδίζεται από την πόντιση
το έργο του Πολεμικού Ναυτικού, ότι δεν βρίσκεται σε
περιοχή οριοθετημένου ενάλιου αρχαιολογικού χώρου
ή χώρου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος καθώς και ότι
βελτιώνεται ο αλιευτικός πληθυσμός της υποθαλάσσιας
περιοχής, τη συμβατότητα της σχεδιαζόμενης πόντισης
με υφιστάμενες ή εγκεκριμένες χρήσεις της ευρύτερης
περιοχής (χερσαίας και θαλάσσιας), όπως η αλιευτική,
την ενδεχόμενη συμπληρωματικότητα της με άλλες
χρήσεις και δραστηριότητες, την καταλληλότητα του
προτεινόμενου σημείου πόντισης από άποψη ιδίως θέ-
σεως, ποιότητας και μορφολογίας βυθού και ποικιλίας
αξιόλογων υποθαλάσσιων στοιχείων, διαύγειας και κα-
θαρότητας νερών, έντασης θαλάσσιων ρευμάτων, με-
γέθους, καθώς και ύπαρξης καταδυτικών παρόχων και
άλλων καταδυτικών θέσεων στην ευρύτερη περιοχή,
καθώς και την πιθανή ύπαρξη προστατευόμενων λειμώ-
νων Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica), υφάλων ή άλλων
προστατευόμενων ειδών.
4. Αντίγραφο του φακέλου διαβιβάζεται ταυτόχρονα
συνοδευόμενος από δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), στη Διεύθυνση
Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας με σκοπό την
περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου. Η ανωτέρω
διαδικασία παρέλκει κατά την περίπτωση που έχει εκδο-
θεί απόφαση χαρακτηρισμού Καταδυτικού Πάρκου, με
σχετική πρόβλεψη-μελέτη για πόντιση αντικειμένου της
διάταξης του άρθρου 41 του ν. 3153/2003, στο πλαίσιο
της οποίας έχει εκδοθεί σχετική Μελέτη Περιβαλλοντι-
κών Επιπτώσεων.
5. Η Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλάσ-
σιου Τουρισμού μεριμνά για τη συλλογή γνωμοδοτήσε-
ων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης
και είναι αρμόδια να προβεί στην αξιολόγηση τους, με τη
συνδρομή, όπου κρίνεται απαραίτητο, λοιπών υπηρεσι-
ών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
6. Οι γνώμες των προηγούμενων παραγράφων, όπου
απαιτούνται, πρέπει να διατυπωθούν εντός αποκλειστι-
κής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, εξαιρουμένων των
περιπτώσεων (β) και (γ) του εδαφίου πρώτου της παρ. 3,
για την οποία ισχύει προθεσμία (60) εξήντα ημερών, άλ-
λως η διαδικασία συνεχίζεται δίχως αυτές και ο σχετικός
φάκελος επαναπροωθείται στην επισπεύδουσα Αρχή.
7. Η απόφαση έγκρισης της δυνατότητας πόντισης
πλοίων, ναυαγίων, πλωτών ναυπηγημάτων, τεχνητών κα-
ταφυγίων ιχθύων ή έργων τέχνης, κοινοποιείται υποχρε-
ωτικά στην οικεία Λιμενική Αρχή της περιοχής πόντισης.
Άρθρο 6
Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών
1. Για την πόντιση πλοίων, ναυαγίων, πλωτών ναυπη-
γημάτων ή άλλων τεχνητών καταφυγίων ιχθύων ή έργων
τέχνης, ο φάκελος των δικαιολογητικών που υποβάλλε-
ται στη Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλάσ-
σιου Τουρισμού περιλαμβάνει τα κάτωθι:
α. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του αιτούντος για
την πόντιση, συνοδευόμενη από το σχετικό καταστατικό,
όπου προβλέπεται.
β. Τοπογραφικό Διάγραμμα, εξαρτημένο στο Ελληνικό
Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ ’87) υπογεγραμ-
μένο από Τοπογράφο ή Πολιτικό Μηχανικό, στο οποίο
αποτυπώνεται η θέση, οι συντεταγμένες του προτεινό-
μενου σημείου πόντισης σε σχέση με την ακτογραμμή
και τα όρια της καθορισθείσας Χερσαίας Ζώνης Λιμένα,
εφόσον υφίσταται, και σχετική Βυθομετρική Αποτύπω-
ση της προτεινόμενης περιοχής πόντισης. Από το ίδιο
πρέπει να προκύπτει ότι η απόσταση του προς πόντιση
αντικειμένου από χώρους και μνημεία αρμοδιότητας του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή του Πολεμικού
Ναυτικού να είναι ίση ή μεγαλύτερη από ένα ναυτικό
μίλι, ενώ από ναυάγια ή ναυπηγήματα που αποτελούν
κυριότητα του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.),
σύμφωνα με το άρθρου 4 του ν.δ. 2648/1953 (Α’ 295),
να είναι επίσης ίση ή μεγαλύτερη από ένα ναυτικό μίλι.
γ. Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή του υπό πόντιση
αντικειμένου και των σχετικών υλικών, του ονόματος,
του είδους, των διαστάσεων και της σύστασης των υπό
πόντιση πλωτών μέσων, καθώς και τον τρόπο έδρασης
αυτών, επί του πυθμένα. Η τεχνική περιγραφή πρέπει να
περιλαμβάνει τουλάχιστον μια φωτορεαλιστική ή σχεδι-
αστική αποτύπωση του τεχνικού ναυαγίου στον προτει-
νόμενο θαλάσσιο χώρο και να προσδιορίζει επακριβώς
το ελεύθερο πλεύσιμο βάθος της θάλασσας άνωθεν του
ναυαγίου.
δ. Βεβαίωση από κρατικό (ή διαπιστευμένο) χημικό ερ-
γαστήριο, στην οποία θα αναγράφεται ότι τα υλικά που
θα ποντισθούν δεν είναι τοξικά και γενικά δεν επιδρούν
δυσμενώς στο θαλάσσιο περιβάλλον.
ε. Βεβαίωση από Νηογνώμονα/Ναυπηγό ότι ο τρόπος
πόντισης και η έδραση είναι ασφαλής καθώς επίσης ότι
και τα εν θέματι μέσα πόντισης είναι απαλλαγμένα από
ουσίες, όπως καύσιμα, λιπαντικά, επιβλαβή εξοπλισμό
και λοιπά απορρίμματα, η παρουσία των οποίων είναι
δυνατό να επηρεάσουν δυσμενώς το θαλάσσιο περιβάλ-
λον, καθιστώντας το ακατάλληλο για τις προβλεπόμενες
κατά περίπτωση χρήσεις, καθώς και το χρονικό διάστημα
για το οποίο θα παραμείνει σε αυτή την κατάσταση δίχως
να προκαλούνται δυσμενείς συνέπειες στο θαλάσσιο
περιβάλλον.
στ. Δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντι-
κές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) σύμφωνα με την υπ’ αρ. οικ.
170545/2013 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Ναυτιλίας και Αι-
γαίου (Β’ 2425), όπως ισχύει, εφόσον δεν διαθέτει σχετι-
κή περιβαλλοντική αδειοδότηση σε ισχύ σε περίπτωση
προηγούμενης έκδοσης απόφασης χαρακτηρισμού
καταδυτικού πάρκου. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός
όγκος των υπό πόντιση αντικειμένων δε θα πρέπει να
υπερβαίνει τα 5.000 κυβικά μέτρα. Η περιβαλλοντική
αδειοδότηση αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της
απόφασης πόντισης.
ζ. Απόφαση χαρακτηρισμού της προτεινόμενης περι-
οχής πόντισης ως Καταδυτικό Πάρκο, εφόσον η πόντι-
ση πραγματοποιείται εντός εγκεκριμένου καταδυτικού
πάρκου.
η. Σύμφωνη γνώμη έτερου φορέα, διαφορετικού από
τον αιτούντα, σε περίπτωση που η πόντιση πρόκειται να
πραγματοποιηθεί σε περιοχή αρμοδιότητάς του, όπως
Φορέα Διαχείρισης Θαλάσσιου Πάρκου, Καταδυτικού
Πάρκου, ΠΟΑΥ.
θ. Φωτογραφικό υλικό και video της υφιστάμενης κα-
τάστασης του προτεινόμενου καταδυτικού πεδίου.
2. Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά της παρ. 1 συ-
ντάσσονται και υπογράφονται στην Ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 7
Απόφαση απόρριψης
Εφόσον για οποιονδήποτε λόγο θεωρείται ότι δεν συ-
ντρέχουν οι λόγοι έγκρισης της δυνατότητας πόντισης
πλοίων, ναυαγίων, πλωτών ναυπηγημάτων, τεχνητών
καταφυγίων ιχθύων ή έργων τέχνης, εκδίδεται αιτιολο-
γημένη απορριπτική απόφαση.
Άρθρο 8
Πραγματοποίηση Πόντισης
1. Η πόντιση πλοίου, ναυαγίου, πλωτού ναυπηγήμα-
τος, τεχνητού καταφυγίου ιχθύων πραγματοποιείται με
ευθύνη του αιτούντος την πόντιση, ο οποίος καθίσταται
υπεύθυνος για τη μεταφορά και την τοποθέτηση των
υλικών πόντισης.
2. Μετά την ολοκλήρωση της πόντισης, το ποντισθέν
αντικείμενο καθίσταται μέρος του πυθμένα της θαλάσ-
σιας περιοχής.
3. Οι χώροι πόντισης κατά τη διάρκεια της διαδικα-
σίας πόντισης και μετά από αυτήν σημαίνονται με τον
προβλεπόμενο μόνιμο εξοπλισμό σήμανσης ημέρας και
νύχτας, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υδρογραφικής Υπη-
ρεσίας και της Υπηρεσίας Φάρων του Πολεμικού Ναυτι-
κού. Ανάλογα μέτρα λαμβάνονται και κατά τη διάρκεια
των εργασιών τοποθέτησής τους.
Άρθρο 9
Θέματα διατήρησης και συντήρησης τεχνητών
ναυαγίων - Υποχρεώσεις
1. Ο κάτοχος άδειας πόντισης:
α. Μεριμνά για την πραγματοποίηση της πόντισης
στην προβλεπόμενη από την τοπογραφική αποτύπω-
ση θέση, και ενημερώνει την οικεία Λιμενική Αρχή και
την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού
τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την καθορισμένη ώρα
και ημερομηνία πόντισης, καθώς και για το πέρας των
εργασιών αυτής,
β. μεριμνά για την τήρηση των οριζόμενων στην από-
φαση πόντισης και λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο κατά
την πραγματοποίηση της πόντισης για την αποφυγή
πρόκλησης ρύπανσης της θάλασσας,
γ. είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συντήρηση και
διατήρηση του τεχνητού ναυαγίου και οφείλει να διε-
νεργεί τακτικές επιθεωρήσεις ανά εξάμηνο και έκτακτες,
όποτε αυτό απαιτηθεί, ιδίως μετά την έλευση επικίνδυ-
νων καιρικών φαινομένων ή άλλων δυσμενών συνθη-
κών, που θα ήταν δυνατό να επηρεάσουν την ασφάλεια
των τεχνητών ναυαγίων και των επισκεπτών του καθώς
και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας,
δ. είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της κατά-
στασης του ναυαγίου,
ε. μεριμνά για την αφαίρεση του ποντισμένου αντικει-
μένου, εφόσον αυτό απαιτηθεί.
2. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασι-
ών ανευρεθούν ενάλιες αρχαιότητες, οι υπεύθυνοι του
έργου οφείλουν να διακόψουν τις εργασίες και να ειδο-
ποιήσουν άμεσα την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκειμένου να
προβεί σε ενέργειες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.
3. Ο κάτοχος άδειας πόντισης υποχρεούται να βεβαι-
ώσει ότι η πόντιση πλοίου, ναυαγίου, πλωτού ναυπη-
γήματος, τεχνητού καταφυγίου ιχθύων έχει πραγματο-
ποιηθεί με ασφάλεια. Η ανωτέρω Βεβαίωση εκδίδεται
από Νηογνώμονα/Ναυπηγό και ύστερα από αυτοψία
και έκθεση από καταδυτικό συνεργείο όπου διαπιστώ-
νεται ότι η πόντιση που έλαβε χώρα ικανοποιεί όλες τις
προϋποθέσεις της άδειας που εκδόθηκε καθώς επίσης
και ότι ικανοποιούνται όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις
ασφαλούς κατάδυσης και προστασίας της ανθρώπινης
ζωής και περιβάλλοντος όπως σφραγισμένες θήρες, στέ-
ρεα έδραση του ποντισμένου αντικειμένου κ.ά.
4. Ο κάτοχος της άδειας πόντισης οφείλει να τοπο-
θετήσει σήμανση (πινακίδα-ες) η οποία θα ενημερώνει
τους καταδυόμενους επισκέπτες του τεχνητού ναυαγίου
ότι η ελεύθερη ή με αναπνευστική συσκευή κατάδυση
πραγματοποιείται με ατομική ευθύνη.
Άρθρο 10
Τροποποίηση απόφασης πόντισης
1. Κατά το χρονικό διάστημα που η απόφαση πόντι-
σης πλοίου, ναυαγίου, πλωτού ναυπηγήματος, τεχνητού
καταφυγίου ιχθύων ή έργου τέχνης είναι σε ισχύ, επιτρέ-
πεται η τροποποίησή της, ως προς το νομικό πρόσωπο
στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί, μέσω της κατάθεσης
στο όργανο που την εξέδωσε σχετικών εγγράφων που
αποδεικνύουν τη μεταβολή κατά τις κείμενες διατάξεις,
προκειμένου να εκδοθεί η τροποποιημένη απόφαση.
2. Η απόφαση τροποποίησης κοινοποιείται στις Υπη-
ρεσίες που είχαν εκφράσει γνώμη για την πόντιση και
στην οικεία Λιμενική Αρχή.
Άρθρο 11
Κυρώσεις
Ανεξάρτητα από την επιβολή τυχόν ποινικών, διοι-
κητικών ή πειθαρχικών κυρώσεων, που προβλέπονται
από τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, στους
παραβάτες της παρούσας απόφασης επιβάλλονται οι κυ-
ρώσεις των άρθρων 27 και 29 του ν. 2971/2001 (Α’ 285).
Άρθρο 12
Άρση Ναυαγίου- Λόγοι ανάκλησης
1. Κατά το χρονικό διάστημα που η απόφαση πόντι-
σης πλοίων ναυαγίων, πλωτών ναυπηγημάτων ή άλλων
τεχνητών καταφυγίων ιχθύων, είναι σε ισχύ, και εφόσον
το επιβάλλουν λόγοι εθνικής άμυνας, δημόσιας τάξης,
ασφάλειας ναυσιπλοΐας, προστασίας θαλάσσιου περι-
βάλλοντος, ανεύρεσης αρχαιολογικών ευρημάτων ή έτε-
ροι λόγοι δημοσίου συμφέροντος, καθώς και αν η χρήση
πραγματοποιείται για σκοπό διάφορο ή καθ’ υπέρβαση
αυτού για τον οποίον εκδόθηκε, πραγματοποιείται με
αιτιολογημένη απόφαση των αρμοδίων Υπουργών η
απομάκρυνση του πλοίου, ναυαγίου, πλωτού ναυπηγή-
ματος, τεχνητού καταφυγίου ιχθύων που έχει ποντισθεί.
2. Η απόφαση πόντισης δύναται, επίσης, να ανακλη-
θεί εφόσον διαπιστωθεί ότι τα ποντισθέντα υλικά έχουν
εγκαταλειφθεί για χρονικό διάστημα πέραν των εικο-
σιτεσσάρων (24) μηνών από τον πραγματοποιήσαντα
την πόντιση.
3. Η ανέλκυση, η απομάκρυνση και η μεταφορά του
κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου γίνεται με δαπά-
νες του νομικού προσώπου στο όνομα του οποίου έχει
εκδοθεί η απόφαση πόντισης.
Άρθρο 13
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 26 Απριλίου 2023
Οι Υπουργοί
-Περιβάλλοντος Εθνικής Άμυνας και Ενέργειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
-Πολιτισμού Ναυτιλίας και Αθλητισμού και Νησιωτικής Πολιτικής
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
-Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
__________________
Δώσε στη ζωή σου κάτι όχι τη ζωή σου για κάτι.

Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη DHMHTRHS : 10-05-23 στις 15:22. Αιτία: ολοκλήρωση αντιγραφής
Απάντηση με παράθεση
Απάντηση στο θέμα


Εργαλεία Θεμάτων
Τρόποι εμφάνισης

Δικαιώματα - Επιλογές
Δεν Μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
Δεν Μπορείτε να απαντήσετε
Δεν Μπορείτε να ανεβάσετε συνημμένα αρχεία
Δεν Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας

vB code είναι σε λειτουργία
Τα Smilies είναι σε λειτουργία
Ο κώδικας [IMG] είναι σε λειτουργία
Ο κώδικας HTML είναι εκτός λειτουργίας
Forum Jump


Όλες οι ώρες είναι GMT +2. Η ώρα τώρα είναι 09:12.


Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.